Regulamin serwisu Ankarakebab.pl


I. Postanowienia ogólne


1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu WWW, zlokalizowanego pod adresem http://ankarakebab.pl (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników, odwiedzających Serwis (dalej: „Użytkownicy”).
1.2. Usługa świadczona jest przez restaurację Ankara z siedzibą w Warszawie 02-786, Jastrzębowskiego 24/U06 NIP 5272522749
1.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
1.4. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści bezprawnych.
1.5 Użytkownik nie może dokonywać czynów mających na celu zakłócanie działania Serwisu. Wszelkie takie działania mogą skutkować zawieszeniem możliwości korzystania z Serwisu. Dodatkowo Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w wypadkach, w których zachodzi podejrzenie o popełnienie czynu zabronionego.
1.6 Użytkownik zobowiązany jest do:
1. 1)korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa,
2. 2)składania jedynie rzeczywistych zamówień,
3. 3)dokonywania płatności za złożone zamówienia.

II. Usługa i korzystanie z usługi


2.1. Świadczona usługa polega na udostępnianiu użytkownikom końcowym sieci Internet zawartości Serwisu i umożliwieniu użytkownikowi zapoznania się przy jego pomocy z ofertą prowadzonych przez Usługodawcę restauracji Ankara a także składanie zamówień z dostawą na wybrany adres.
2.2. Usługa dostępna jest dla użytkowników sieci Internet.
2.3. Świadczona usługa przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Osoby prawne mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wskazania osoby fizycznej jako użytkownika.
2.4. Usługa świadczona jest nieodpłatnie. Płatności wymagają natomiast zamówione poprzez Serwis produkty zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie.
2.5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po dokonaniu rejestracji a także bez dokonywania rejestracji. Pewne funkcjonalności Serwisu dostępne są jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.

III. Składanie zamówień i płatności


3.1. Dla użytkowników chcących dokonać zamówienia w Serwisie obowiązuje następująca procedura:
1. Wybranie typu zamówienia w Serwisie
2. Wypełnienie następujących pól w formularzu zamówienia: miejscowość, ulica i numer budynku, telefon komórkowy. Sprawdzenie dostępności usługi dostawy w wybranym rejon następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji dostawy dla wpisanego adresu użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem.
3. Wybranie produktów z oferty w Serwisie poprzez ich zaznaczenie, wybranie odpowiednich ilości oraz dokonanie ewentualnych modyfikacji, o ile takie są możliwe dla danego produktu.
4. Ostateczne zaakceptowanie całego zamówienie poprzez kliknięcie przycisku potwierdzenia zamówienia.
5. Dokonanie wyboru metody płatności.
3.2. Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych w punkcie 3.1 zamówienie zostaje przyjęte do realizacji
3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez użytkownika w trakcie rejestracji.
3.5. Usługodawca akceptuje następujące formy płatności:
1. 1)płatność przy odbiorze – gotówką
2. 2)płatność z góry – płatność on-line przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy 24.
3.6. Użytkownik może po złożeniu zamówienia otrzymać fakturę obejmującą dane zamówienie. W celu jej wystawienia konieczne jest podanie pełnych danych wraz z numerem NIP w Serwisie. Faktura zostanie następnie przekazana użytkownikowi wraz z zamówieniem.


IV Odpowiedzialność


4.1. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, nie gwarantuje jednakże takiej pełnej dostępności oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie z ważnych powodów np. takich jak zmiany w przepisach prawa lub zmiana w wykładni przepisów prawa przez sądy lub organy podatkowe, wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu, ekonomiczna nieopłacalność Serwisu. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia. Jakakolwiek zmiana Usługi nie wpłynie niekorzystnie na realizację złożonego zamówienia.
4.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
4.4. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne i wyczerpujące..
4.5. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko, co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.


V. Reklamacje


5.1. Reklamacje mogą być realizowane poprzez pocztę elektroniczną na adres ankara-k@wp.pl lub poprzez telefoniczny kontakt z restauracją. Zależnie od wyboru dokonanego przez Użytkownika oraz odpowiednio do zaistniałej sytuacji w przypadku pozytywnego rozpatrzenie reklamacji Usługodawca dokonuje następujących czynności:
a) dowiezienie brakujących produktów lub wymiana reklamowanych produktów,
b) całkowity zwrot wartości danego zamówienia,
c) udzielenie zniżki na kolejne zamówienie, przy czym dla realizacji tej opcji wymagane jest podanie numeru telefonu komórkowego.
5.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, numer telefonu komórkowego podanego w zamówieniu (jeżeli Użytkownik będzie korzystał z opcji przewidzianej w pkt. 5.1 lit c) oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5.3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż do 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu.
5.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej w przypadku użytkowników zarejestrowanych.
5.5. Reklamacje Płatności on-line przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).

VI. Ochrona danych osobowych
6.2. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym i formularzu zamówienia przetwarzane są przez administratora w celu realizacji zamówienia. Administrator może także przetwarzać te dane w celu marketingu własnych produktów i usług. Przesyłanie informacji handlowej użytkownikom będącym oznaczonymi osobami fizycznymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS) wymaga zgody użytkownika.
6.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
6.4 Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Administratora jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Administrator otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
6.5. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu prawidłowych danych, jak też ich aktualizacji.
6.6. Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników właściwym organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa.
6.7 Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu
6.8 Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24

VII. Postanowienia końcowe
7.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
7.2 W sprawach związanych z Serwisem Użytkownicy mogą uzyskać informacje kontaktując się Usługodawca na adres Ankara, Jastrzębowskiego 24/U06, 02-786 Warszawa, tel. +48 880 185 185,ankara-k@wp.pl